Toelichting
Deze Privacy & Cookie Policy is gebaseerd op artikel 13 van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming en bevat de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van de
externe personen wiens persoonsgegevens zij verwerkt voornamelijk in de context van online
verkoop en marketing van goederen en diensten.
Model
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke
voor de verwerking: Airco Techniek, KvK nummer 74364472 (hierna: “ONDERNEMING”).
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw
persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van
uw persoonsgegevens op www.aircotechniek.nl en door het op deze website vermelde
emailadressen verschaffen van persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van
deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking
zelf.

Artikel 1 – Algemeen
1.1. ONDERNEMING leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de
Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek
Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.

1.2. ONDERNEMING stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese
Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.
1.3. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ONDERNEMING. Een
verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer
wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.
Artikel 2 – Persoonsgegevens
2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:
Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres en geanonimiseerd surfgedrag, herkomst en
zoektermen;
Categorie 2: bij registratie uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, adresgegevens,
logingegevens en (indien ingevuld) uw interesse in onze productgroepen
Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres
Categorie 4: via cookies: voor Google Analytics (anonieme verwerking) en Hotjar (anonieme
verwerking)
Categorie 5: uw adres aflever gegevens naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling
2.2. ONDERNEMING kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren
vergaren: a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); b. tijdens uw registratie en gebruik van
de Website;
2.3. De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen.
Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie artikel 8.
Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking
3.1. Algemene doeleinden: De Onderneming zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend
voor de volgende doeleinden gebruiken:
- Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van
Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of
bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van
ONDERNEMING om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;

 

- Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website met het oog op het gebruik van onze
Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u
werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing,
met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;

 

- Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met alsrechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- Categorie 4: het analyseren van surfgedrag en website gebruik met als doel het continue
verbeteren van de website, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
- Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde producten, met als rechtsgrond het
verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. U bent niet verplicht om Uw
Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten
onmogelijk wordt wanneer u de verwerking weigert.
3.2. Direct marketing: De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct
marketing, mits u hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in
papieren en/of elektronische vorm, kan ONDERNEMING uw gegevens gebruiken voor het
verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot ONDERNEMING, haar producten
en/of diensten. ONDERNEMING kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken
van door ONDERNEMING bewaarde documenten. Deze toestemming kan op elk moment worden
ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink
te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.
3.3. Doorgifte aan derden: Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten
van ONDERNEMING, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien
ONDERNEMING failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of
derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van ONDERNEMING geheel of gedeeltelijk worden
uitgevoerd, worden overgedragen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de
hoogte te stellen van het feit dat ONDERNEMING uw gegevens aan genoemde derde
bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of
commercieel haalbaar is. ONDERNEMING zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch
verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals
bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.
3.4. Wettelijke vereisten: In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat ONDERNEMING uw
Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet-
of regelgeving moet onthullen. ONDERNEMING zal in redelijkheid pogen u van tevoren
dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Artikel 4 – Duur van de verwerking
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is
in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de
Onderneming en u.
Artikel 5 – Uw rechten
5.1. Recht van toegang en inzage: u heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van
Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van uw persoonsgegevens maken.
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:
U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ONDERNEMING. Daarnaast
heeft u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen
of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van
persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen
om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.
5.3. Recht van verzet:
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast heeft u steeds het recht om u te verzetten tegen het
gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u
geen redenen op te geven.
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden ingestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere
verantwoordelijken over te dragen.
5.5. Recht van intrekking van de toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het
recht om die toestemming in te trekken.
5.6. Uitoefening van uw rechten:
U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar
info@aircotechniek.nl, per post naar ONDERNEMING (Airco Techniek, Egersundweg 1, 9723 JM
Groningen) of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de website, mits bijvoeging
van een kopie van uw identiteitskaart.
5.7. Automatische beslissingen en profiling:
De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en u zult door ons evenmin aan
geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.
5.8. Recht om klacht in te dienen:
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit
Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl Dit laat een voorziening voor een
burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw
persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.
Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en
organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-
toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens
verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.
6.2. In geen geval kan ONDERNEMING aansprakelijk worden geacht voor enige directe of
indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de
persoonsgegevens.
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet
toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk
voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de website van uw computer, IP-adres en van uw
identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.
Artikel 7 – Toegang door derden
7.1. Teneinde uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen wij toegang tot uw
persoonsgegevens aan onze werknemers.
7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen
tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze
Privacy Policy.
Artikel 8 – Cookies 8.1.
Wat zijn cookies?
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van ONDERNEMING en geplaatst
op de harde schijf van uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel
door ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de website.
8.2. Waarom gebruiken we cookies?
Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruikers-voorkeuren te
onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere
gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website
te optimaliseren. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle websites die gericht zijn op
bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik
of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten.

Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken enhun doel.
8.3. Soorten cookies:
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of
bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of
technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds. De website gebruikt
uitsluitend volgende cookies:
Functionele cookies
Via webshop systeem:
Track ID - Identificatie van ingelogde gebruikers. Wij kunnen je hiermee herkennen wanneer je
weer op onze website komt. Daardoor kan de website op jouw voorkeuren worden ingericht.
Bewaartijd 1 maand
VisitorID - Identificatie van ingelogde gebruikers. Wij kunnen je hiermee herkennen wanneer je
weer op onze website komt. Daardoor kan de website op jouw voorkeuren worden ingericht.
Bewaartijd: 1 dag
PB-SA - Ondersteunt de performantie verbeteringen van de website via het webshop systeem.
Bewaartijd: 1 sessie
PBSESSION - Bewaart de voorkeuren van de bezoeker voor de huidige sessie.
Bewaartijd: 1 sessie
cachekey - Ondersteunt de performantie verbeteringen van de website.
Bewaartijd: 1 maand
Niet-functionele cookies
_gid Google Analytics - Verbeteren van de webshop
Bewaartijd: 1 dag
_gat Google Analytics - Verbeteren van de webshop
Bewaartijd: 1 uur
_ga Google Analytics - Verbeteren van de webshop
Bewaartijd: 2 jaar
_hjIncludedInSample - Via Hotjar - Verbeteren van de webshop
Bewaartijd: 1 jaar
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij u graag naar de
verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen
geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van
deze derde partijen: Google Analytics cookies
Uw toestemming:
Bij uw eerste bezoek aan onze website wordt u gevraagd om onze verschillende soorten cookies
te aanvaarden. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze website wijzigen via een mail
naar info@aircotechniek.nl en aldus uw toestemming intrekken. U kunt de installatie van deze
cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de website in het daartoe aangeboden pop-up
scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de
configuratieparameters van uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan
betekenen dat u van bepaalde functionaliteiten van de website geen gebruik kunt maken. Mocht u
verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van uw
persoonsgegevens, neem gerust contact met ons op, hetzij per e-mail naar info@aircotechniek.nl
per post naar ONDERNEMING Airco Techniek B.V., of door gebruik te maken van het onderdeel
“Contact op de Website. Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy
vindt u hier:  http://www.youronlinechoices.eu

;